کارپردازی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد های شهرداری
 4. chevron_right
 5. کارپردازی
null

آقای...

کارپردازی
 • شرح وظایف واحد کارپردازی

  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

  • اقدام در تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با عنایت به آیین نامه مالی شهرداری و ضوابط و دستورالعمل های صادره در حد نصاب معاملات.

  • تهیه کالا و خدمات مورد نیاز در چهار چوب مقررات مالی و دستورالعمل های صادره و تحویل کالا و خدمات به واحد متقاضی از طریق سیستم انبار و اموال و همچنین تنظیم صورت جلسه کمیسیون تحویل.

  • تحقیق و بررسی لازم در انجام معاملات جزئی با هماهنگی مسؤول مربوطه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری.

  • اقدام در خصوص اخذ مشخصات کامل و آدرس طرف معامله و مهر حداقل قیمت بر روی فاکتور ها.

  • انجام معاملات متوسط برابر آیین نامه معاملاتی شهرداری و دستورالعمل های مربوطه.

  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

  • پیش بینی تجهیزات و ملزومات اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدهای مسئول شهرداری.

  • دریافت فهرست تجهیزات و ملزومات اداری مورد نیاز واحدها و تنظیم برنامه خرید آنها حتی المقدور بصورت عمده .

  • پیگیری خرید و توزیع مایحتاج کلیه واحدهای شهرداری بر اساس تقاضاهای رسیده با نازلترین قیمت و با کیفیت مورد انتظار با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و هماهنگی با واحد اموال و انبار.

  • تنظیم اسناد هزینه لوازم خریداری شده طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها.

  • انجام معاملات جزئی توسط متصدی خرید پس از جلب موافقت رئیس مربوطه .

  • تهیه و تنظیم و ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده به مدیریت مالی

فهرست
Skip to content