آگهی مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. اخبار
 4. chevron_right
 5. آگهی مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی

شهرداری کره ای در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۱۵۲ مورخ  ۲۶/ ۰۱ /۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر کُره ای و آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها تعداد ۱۰ قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در شهر کره ای، بلوار امام خمینی (ره) ،خیابان ۱۲ متری  و قطعه شماره ۲ واقع در خیابان ولیعصر (عج) را از طریق برگزاری مزایده کتبی برابر ضوابط و مقررات به فروش رساند. متقاضیان ضمن رعایت ضوابط و مقررات می توانند با شرایط ذیل در این مزایده شرکت نمایند.

شرایط:

 1. متقاضیان نباید قیمت پیشنهادی خود را از قیمت پایه کمتر اعلام نماید.
 2. میزان سپرده شرکت در مزایده جهت هر قطعه شماره مبلغ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ریال خواهد بود که شرکت کنندگان می بایست به حساب سپرده شهرداری کره ای به شماره ۰۱۰۵۷۷۷۶۲۰۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه سرچهان واریز و یا بصورت ضمانت نامه بانکی به همراه دیگر مدارک تسلیم نمایند.
 3. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری مراجعه ویا باشماره تلفن ۰۷۱۴۴۴۲۳۱۰۰تماس حاصل نمایند.
 4. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص،معین وبدون ابهام باشد و در پاکت در بسته بوده و تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۳ به انضمام مدارک که به امضاء متقاضی رسیده به امور مالی تحویل وتسلیم نمایند.
 5. سپرده نفرات اول،دوم وسوم در صورتی که حاضر به معامله نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 6. به پیشنهادات مبهم،مخدوش،مشروط ، فاقد سپرده وخارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 7. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
 8. مبلغ سپرده نفرات اول تا سوم تا پایان معامله و فروش قطعات به متقاضیان پرداخت نخواهد شد.
 9. هزینه انتشار آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد.
 10. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۳ می باشد.
 11. انتقال اسناد مالکیت و کلیه هزینه های مربوط به آن بعهده خریدار می باشد.
 12. بازگشایی پاکات راس ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۲/۰۳/۱۴۰۳ در محل شهرداری کُره ای انجام می پذیرد.
فهرست
Skip to content